Dokumentasjon

Måling av effektivitet til ny Lufteteknologi innen Fiskeoppdrett.

graf

IRIS har på oppdrag fra Alvestad Marin testet selskapets nyutviklede teknologi for CO2 – lufting av vann. Testen er utført i perioden april – august 2013 på en
pilotenhet av produktet ved settefiskanlegget til Marine Harvest på Kvingo. Alvestad Marin sin samarbeidspartner BioFarmSystems har deltatt i testingen. Lufteren er basert på motstrøms-prinsippet der forholdet mellom vannstrøm og luftstrøm kan styres. Den nye lufteteknologien har et patentert vaskesystem som automatisk holder luftemediet rent og fritt for begroing til enhver tid. På denne måten skal man oppnå konstant og forutsigbar vannbehandlingseffekt uansett tidspunkt på året.

I arbeidet så langt er det lagt hovedvekt på to problemstillinger:

  • Enhetens effektivitet mht. fjerning av karbondioksid (CO2)
  • Effektiviteten til rensesystemet mhp fjerning av begroing og partikler i luftemediet

Fjerning av karbondioksid
Ved målingen i august ble konsentrasjonen av CO2 løpende redusert fra 10 mg/l til 2 – 3 mg/l, m.a.o. fjerning av 70 – 80 % ved vannets passasje gjennom Lufteren, se Figur.
Tilsvarende målinger i april viste en reduksjon fra 8 – 9 til 4-5 mg CO2/l

(40 – 60 % reduksjon). I begge perioder var fiskebestanden i det aktuelle bassenget maksimal rett før leveranse av smolt, men temperaturen var hhv. 13,5 og 3,5 °C. En medvirkende årsak til økt renseeffekt i august var teknisk justering utført i løpet av sommeren. pH i vannet økte 0,6 – 0,7 enheter gjennom Lufteren som følge av redusert CO2-innhold.

Print

Målt effektivitet for reduksjon av karbondioksid gjennom Lufter ved MHN, avd. Kvingo 5. august 2013. De to parallelle lufteenhetene er betegnet hhv. I og II

Renseeffekt begroing
Basert på 5-måneders kontinuerlig drift, mars – august, synes systemet for automatisk rensing av luftemediet å fungere meget tilfredsstillende. Systemet er basert på daglig tilbakespyling/omrøring av mediet i løpet av 15 min. per enhet. Ved visuell vurdering av mediet med enkeltkomponenter gjennom sommeren er det kun observert minimale rester av organiske partikler og ingen synlig begroing, se bilde. Vedlikeholdet av luftemediet er åpenbart avgjørende for den høye målte effekten for CO2-fjerning i Lufteren.