Lønnsom investering

Investering i høyeffektive CO2-luftere mest lønnsomt

Gasbuster-lonnsom-invest

Vi har foretatt en vurdering av økonomiske konsekvenser av investering i CO2-luftere med høy renseeffekt kontra luftere med lav renseeffekt.

Dette viser at i et 350 m3-kar vil økning av renseeffekt fra 50 – 60% opp til 75 – 80 % kunne bety en potensiell omsetningsvekst på ca. 1 million kroner per år ved de gitte forutsetningene.

Det forutsetter at teknologien gir stabil høy effekt.

Investering i effektiv og stabil lufteteknologi er den raskeste vei til å øke produksjonskapasiteten i et smoltanlegg. Selv om vurderingene i dette notatet nevner laks spesielt, vil vurderingene også gjelde laksefisk generelt.