Økonomi

KUBE®hatch vil være en lønnsom investering ettersomenergikostnadene er kraftig redusert både ved kjøling og varming av inntaksvann. Antall år før investeringen lønner seg vil være avhengig av vannets oppvarmings- /kjølingsgrad og antall driftsdager.

sirkulasjon i van cube hatch-NORSK

Energi- og kostnadsberegninger basert på en produksjon av 2 millioner yngel og en vanngjennomstrømming på 800 l/min. hvor gjennomstrømssystemets energianlegg består av varmepumpe og varmeveksler viser følgende:

KUBE®hatch viser tilnærmet like energikostnader vedøkt ΔT°C, mens et gjennomstrømssystem derimot har en bratt lineær økning ved økt ΔT°C.

Dersom inntaksvannet varmes/kjøles med 8 °C vil månedlige kostnader for KUBE®hatch være opptil 6 ganger lavere enn for et gjennomstrømssystem (Fig1).

Med en ΔT på 8 °C vil det ta kun 31/2 år før investerings- og energikostnader av et gjennomstrømssystem overstiger investerings- og energikostnader tilknyttet KUBE®hatch. Fra dette tidspunkt vil man med KUBE®hatch ha en årlig innsparing på ca. 300 000 NOK (ved 6 mnd drift) sammenlignet med et gjennomstrømssystem (Fig2).

sirkulasjon i van cube hatch-NORSK

Fig1. Grafen viser månedlige energikostnader (EUR) ved drift av resirkulerings-systemet KUBE®hatch og et gjennomstrømssystem (FT) ved ulike oppvarmings-/ kjølegrader (ΔT °C).

sirkulasjon i van cube hatch-NORSK

Fig2. Grafen viser investeringskostnader og energiforbruk ved drift av KUBE®hatch og et gjennomstrømssystem (GS) over 6 år ved ulike oppvarmings-/ kjølegrader (ΔT °C).

Diagrammet viser fordelene med KUBE®hatch som har god driftskontroll, en stabil mikroflora og energibesparende anordninger.

I tillegg forventes det at dødelighetsratene reduseres som følge av bedre vannkvalitet og mer stabile miljøbetingelser. Dersom dødelighetsratene reduseres, vil det også her være tilknyttede kostnadsfordeler.

I KUBE®hatch er det lagt vekt på at alt av materialer og utstyr skal være robust, slitesterkt og ha lang levetid. Det integrerte systemet er utformet slik at vask og desinfisering skal være enkelt samtidig som man oppnår tilfredsstillende resultat. Det kan dermed medregnes reduserte kostnader til vask- og vedlikeholdsarbeid ved overgang til KUBE®hatch.