Teknologi

Intensiv resirkulering av vann i et produksjonssystem for fisk innebærer at vannet blir behandlet i et omfattende vannbehandlingssystem. Denne behandlingen involverer partikkelfjerning ved siling (mikrosil), fjerning av oppløst forurensing i en bioreaktor (biofilter), desinfisering, fjerning av overskuddsgass (CO2 og nitrogen) samt oksygentilførsel. Sirkulasjon av vannet gjennom vannbehandlingen tilfører vannet fysisk energi som omgjøres til varme, og det kan i enkelte sammenhenger være nødvendig å kjøle vannet for å oppnå riktig temperatur.

KUBEhatch_teknologi_forklaring

Fjerning av store partikler
I løpet av klekkeperioden er det en forhøyet produksjon av partikler (spesielt i klekkefasen) som må fjernes. KUBE®hatch er utstyrt med en mikrosil for effektiv fjerning av partikler større enn 30μm som føres ut sammen med spylevann fra silen.

Desinfisering
I KUBE®hatch er desinfeksjonssystemet basert på UV-bestråling av resirkulert vann, som er effektivt uten å danne giftige biprodukter. UV-intensiteten måles med en UV-sensor. Desinfeksjonsenheten bruker mellomtrykks UV-lamper, som avgir lys med et bredere spekter av bølgelengder enn lavtrykkslamper. Mens lavtrykkslampen bare påvirker DNA, virker mellomtrykkslampen ved å ødelegge DNA, cellevegger, proteiner og enzymer, slik at mikroorganismene ikke er i stand til å reprodusere.

Fjerning av små partikler og oppløst organisk stoff
Det silte og UV-behandlede vannet strømmer inn i en såkalt skimmer som i prinsippet fjerner ørsmå partikler og delvis oppløst stoff ved at dette fester seg til små luftbobler og danner et skum som inneholder avfallsstoffene. I denne skimmeren er det plassert diffusorer som lager små luftbobler i gjennomstrømmende vann. Skummet som dannes – og det kan være store mengder av dette i klekkefasen – fjernes på toppen av skimmeren med et vakuumavsug.

sirkulasjon i van cube hatch-NORSK

Bioreaktor
I KUBE®hatch benyttes et biofilter som er bygd som en «moving bed» bioreaktor. Biofiltermediet består av spesialkonstruerte plastenheter (BF Chip 1200) hvor bakteriekolonier etableres ved å vokse på overflaten til disse plastbitene. Biofilteret er inndelt i 3 kamre som står i serie og som er adskilt med en rist mellom hvert kammer slik at mediet ikke kan flyte fritt.

MBBR teknologien har mange fordeler sammenlignet med stasjonære biofiltermedier. Dette gjelder blant annet utnyttelse av biofilterkapasitet og fleksibilitet med henhold til driftsrutiner for et system i drift. Eksempelvis vil vask og desinfeksjon av et MBBR-system være vesentlig mye enklere enn for et stasjonært system.

Reaktoren i KUBE®hatch er designet for optimalisering av hydraulisk dynamikk og for unngåelse av dødsoner. En diffusor plassert i bunnen av reaktoren tilfører oksygen til vannet, og fjerner samtidig CO2. Denne sørger også for at biomediet er i konstant bevegelse slik at man får tilstrekkelig omrøring av vannet, god kontaktflate mellom bakteriefilm og vann, og mindre akkumulering av faste stoffer.

biomedia_justert

Gassutveksling og regulering av totalgassnivå
I KUBE®hatch benyttes også en vakuumavgasser for å holde optimale TGS-nivåer (total gassmetning) gjennom hele klekkeprosessen. I vakuumavgasseren fjernes noe av oppløst nitrogen (N2) i vannet slik at metningen av nitrogen hele tiden er under 100 %. Dette gjør at man ikke får dannet gassbobler under rister i klekkeskapene tilknyttet vannbehandlingen.

Kjøle- /varmesystem

I kontrast til gjennomstrømssystemer må vannet i et resirkuleringssystem kjøles. I KUBE®hatch øker temperaturen med 0,2oC for hver syklus som følge av overskuddsvarme fra vannbehandlingsprosesser. Kjøle- /varmesystemet kontrolleres av sensorer og er integrert med et PLS system (programmerbar logisk styring). Kompressoren er frekvensstyrt for å regulere hastigheten etter temperaturforskjellen i systemet, og er således energibesparende. Kjøle- /varmesystemet kan behandle ”make-up” vann mellom 0- 16oC og er designet for å holde en vanntemperatur på 6-10oC.

biofilm

Bakterier

«Kjernen» i et resirkuleringssystem er ofte et biofilter, der bakterier omdanner oppløste avfallsstoffer (ammonium og organisk stoff) fra fisken til ufarlige forbindelser. I tillegg til den biologiske vannbehandlingen, tror man også at egenskapene til mikroorganismene i et velfungerende biofilter bidrar til å skape et stabilt vannmiljø for fisk i resirkulerte anlegg. I intensive produksjonssystemer kan lett såkalte opportunistiske og ikke ønskede bakterier og sopp etablere seg, noe som kan føre til alvorlige skader på egg og yngel. Klarer man å kontrollere disse og heller tilføre systemet mer ”snille” mikroorganismer slik man har det i et biofilter, vil dette være en fordel. Spesielt kan dette være gunstig i de aller tidligste fasene av fiskens liv der den har et begrenset immunforsvar. En god start er viktig for resultatene senere i produksjonssyklusen.

KUBE®hatch 8000 kan forsyne 7 CompHatch enheter tilsvarende en produksjon på 2,5 mill egg/yngel. Vannstrøm i systemet er på 800 l/min hvor 5-10 l/min “nytt” vann tilføres pr resirkuleringssyklus. Det vil si at i dette systemet er 98,5 % av det totale vannvolumet resirkulert vann.