Resirkuleringsteknologi

«Moving bed» bioreaktor (MBBR) MBBR er en fellesnevner for en type biofilter som benytter små, bevegelige plastbiter som holdes i konstant omrøring i vannet ved at det blåses luft inn i bunnen av biofiltertanken. På overflaten av plastbitene vokser det bakterier som danner en biofilm – et bakteriebelegg. Bakteriene i biofilmen bruker ammonium og organiske forbindelser oppløst i vannet som næring til vekst, og dette kan utnyttes til å rense vannet i oppdrettsanlegget. Et særtrekk ved en MBBR er at det alltid er god kontakt mellom vannet som skal renses og biofilmen som vokser på de bevegelige plastbitene. Dette er viktig for at bakteriene skal klare å utnytte de oppløste stoffene i vannet mer effektivt og slik opprettholde et stabilt og rent oppdrettsvann.

KubeStart_resirkulering_03

Effektivt luftetrinn før resirkulasjonspumper
Lufteren i systemet er plassert etter biofilteret og skal sørge for at det oppnås likevekt av gasser i vannet før det returneres til fiskekarene. Den viktigste funksjonen i lufteren er å fjerne CO2 . Dette gjør den effektivt ved at vann og luft kommer i kontakt med hverandre i et luftemedium. Vann risler ned gjennom luftemediet, mens luft blåses inn nedenfra og strømmer oppover i mediet. Dette kalles motstrøms lufting, og her kan forholdet mellom luft og vann styres. Volumet av luft som tilføres, er 5 – 10 ganger volumet av vann som passerer i samme tidsrom. Dette sørger for meget god effekt av luftingen. Det er gunstig at mest mulig luft blåses inn i lufteren i forhold til vannmengde. For å få dette til er det viktig at lufteren til enhver tid er ren og fri for avleiring og begroing.

KubeStart_resirkulering_02

Partikkelfjerning
Partikler i form av ekskrementer og fôrrester må fjernes så raskt som mulig fra et resirkuleringsanlegg. I KUBE®start gjøres dette ved å sikre god hydraulikk, selvrensing i oppdrettskarene og bruk av delt avløp. Ekskrementer og fôrspill sedimenteres mot karbunnen, og går deretter ut gjennom en bunnsil sammen med 15 % av karvannet. Resterende vann, som er forholdsvis partikkelfritt, passerer ut gjennom et sideavløp. Vannet fra bunnsilen inneholder forholdsvis mye partikler, og ledes til en partikkelseparator hvor partiklene sedimenteres til et lag av organisk slam. Overløpsvannet fra partikkelseparatoren og sideavløpet går videre til en avløpsledning som leder vannet til mekanisk rensing i en mikrosil med maskevidde på 40 μm. I et resirkuleringssystem vil det etter en tid bli en konsentrasjon av svevepartikler med størrelse under 40 μm. Disse partiklene er for små til at de kan sedimenteres i separatoren eller fjernes i mikrosilen, men de kan fjernes ved bruk av ozon kombinert med mekanisksiling. Ozon får svevepartikler i vannet til å slå seg sammen til større partikler (flokkulering), slik at de blir store nok til at de kan fjernes i filteret. Ozonet vil i tillegg få vannet til å klarne ved å fjerne farge, og resultatet er et klart vann med lite partikler og god sikt, noe som sikrer godt tilsyn med fisken.

Kjøle- /varmesystem
KUBE®start leveres med en integrert varmepumpe som er plassert like ved vannbehandlingssystemet. Varmepumpen er reversibel, og kan kjøle/varme vannet avhengig av ønsket temperatur i oppdrettskarene. Styring og overvåking er integrert i PLS styresystemet. Varmepumpen er dimensjonert for en vanntemperatur mellom 1 – 21 °C, med 10 °C senking og heving av vanntemperatur innen 48 timer. Vannets teoretiske utskiftingstid er ca. 3 døgn, det vil si en tilførsel av 40 – 50 liter vann per minutt.

Laksesmolt

UV behandling
UV-lys kan brukes til å inaktivere mikroorganismer og patogene bakterier i oppdrettsvann. UV-lys angriper mikroorganismenes arvestoff (DNA og RNA) og gjør dem ute av stand til å formere seg. UV-lamper finnes som lav- og mellomtrykkslamper. Mellomtrykkslamper gir et bredere lysspekter enn lavtrykkslamper og er derfor mer effektiv i fjerning av patogener. Ved bruk av mellomtrykkslamper vil ikke mikroorganismene være i stand til å reparere de skadene de får ved UV-behandling, og fjerningen av mikroorganismer fra systemet blir permanent. I KUBE®start tilbys et mellomtrykks UV-system som kan benyttes på hele eller deler av vannstrømmen. Denne enheten kan variere styrken av UV-behandlingen avhengig av variasjoner i vannkvaliteten og har et innebygget rensesystem som sikrer at lampene holdesrene.

Plug & Play KUBE®
Systemene er bygd opp av prefabrikkerte moduler bestående av reaktorer, tanker og rør utført i polypropylen; et materiale som har lang levetid. Materialet er i tillegg kjemisk og korrosjonsresistent, samt enkelt å rengjøre og desinfisere. CompHatch® og KUBE® systemene er vanntestet og kvalitetssikret ved fabrikk før utsendelse.